alt     fermowo.plalt

 

Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Fermowo.pl

wersja do druku:  Regulamin do pobrania

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego https://www.fermowo.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.fermowo.pl/

2. Sklep internetowy https://www.fermowo.pl prowadzony jest przez firmę: Anek spółka jawna A. i K. Szarżanowicz, ul. Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000283465 przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 611 10 13 500, REGON: 230267305
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
    a. adres poczty elektronicznej sklep@fermowo.pl
    b. telefonicznie pod numerem +48 721 213 070 (opłata jak za zwykłe połączenie)
    c. formularz kontaktowy dostępny na stronie

d. adres pocztowy:

Anek spółka jawna A. i K. Szarżanowicz, ul. Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.fermowo.pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8. Sprzedawca – „ANEK” Spółka Jawna A. i K. Szarżanowicz, ul. Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, Nr 287 z późn. zmianami);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    a. komputer z dostępem do Internetu,
    b. dostęp do poczty elektronicznej,
    c. przeglądarka internetowa,
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
    e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
    a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
    b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
    c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
    d. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą
    e. świadczenie usługi Newslatter
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
    a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
    b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
    c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
    d. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
    e. o świadczeniu usługi Newslatter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia jego adresu email z subskrypcji Newslattera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newslatter.
   f. o świadczeniu usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Sklepie lub Recenzji towarów w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Sprzedawca umożliwia na stronie Sklepu Internetowego dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Weryfikacja pochodzenia opinii odbywa się w ten sposób, że: opinię o produkcie może wystawić wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Klient na stronie Sklepu Internetowego. Następnie, przed publikacją opinii, Sprzedawca sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił produkt, którego dotyczy opina. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu.
4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Klient ma możliwość otrzymywania od sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesłanych na podany przez klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newslatter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newslatter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. 
9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz przez pocztę elektroniczną, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
    a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail i telefon,
    b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
    c. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@fermowo.pl, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    a. opisu przedmiotu Zamówienia,
    b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
    d. wybranej metody i terminu płatności,
    e. wybranego sposobu dostawy,
    f. czasu dostawy,
    g. danych kontaktowych Klienta
    h. danych do faktury
9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie przez Klienta Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia). Informacja o dostępności stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej, oraz zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12. Klienci składający Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
      a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
      b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
      c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu.
13. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
      a. opisu przedmiotu Zamówienia,
      b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
      c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
      d. wybranej metody i terminu płatności,
      e. wybranego sposobu dostawy,
      f. czasu dostawy,
      g. danych kontaktowych Klienta
      h. danych do faktury
      i. regulaminu
      j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.

14. Oferowane produkty, będące środkami ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.
15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
    a. za pośrednictwem Poczty Polskiej
    b. za pośrednictwem firmy kurierskiej
    c. odbiór osobisty w punkcie odbioru: Firma „Anek”, ul. Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki w dni robocze w godzinach 8.00–16.00 oraz w sobotę w godzinach: 9.00-13.00
3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Na stronie danego produktu wyświetlana jest jego najniższa cena z okresu ostatnich 30 dni wraz z datą jej obowiązywania. Ceny te wyświetlane są przy produktach przecenionych w wyniku promocji, wyprzedaży, itp.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
   a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy ( realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i potwierdzeniu dostępności Towaru, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy ( w tym wypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez Sprzedawcą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o Zamówieniu gotowym do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
   c. płatność elektroniczna „Przelewy24”.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
     h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
     i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
     k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
     l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: „ANEK” Spółka Jawna A. i K. Szarżanowicz, ul.Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki i/lub na adres e-mail sklep@fermowo.pl
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: „ANEK” Spółka Jawna A. i K. Szarżanowicz, ul.Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki; na adres e-mail madsonowo@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
    b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
    c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY
Oświadczenie o odstąpieniu o umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość poprzez witrynę internetową Fermowo.pl

PODAJ SWOJE DANE I PRODUKTU, KTÓRY CHCESZ ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ

Nazwa firmy/
Imię i nazwisko

 

Numer zamówienia

 

Adres

 
 
 

Nazwa produktu

 

Telefon

 

Data zamówienia

 

 

 

Data otrzymania przesyłki

 

Zaznacz opcję:

 

Chcę zwrócić produkt

Zwrot kosztów na konto bankowe          _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Chcę wymienić produkt

na inny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do zwrotu: „ANEK” Spółka Jawna, ul Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki
Telefon kontaktowy: 721 213 070
Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie zgodne z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres „ANEK” Spółka Jawna, ul Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki, za pomocą formularza kontaktowego na stronie fermowo.pl  lub pocztą elektroniczną na adres sklep@fermowo.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Będą Państwo musieli ponieść  bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zakupu.

 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ